eHSUPIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2023)
  У монографії розглянуто комплекс питань, пов’язаних з соціокультурними передумовами російсько-української війни. Досліджуються витоки і походження ідеології рашизму. Автори аналізують: особливості неоімперської, тоталітарної ...
 • Палієнко, О. А.; Palienko, О.; Єрічева, Т. Ю.; Ericheva, Т. (2022)
  У навчальному посібнику висвітлено шляхи формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я через застосування неспецифічних загальнооздоровчих засобів, фізичну підготовленість, психоемоційне розвантаження, ...
 • Ніколаєв, Л.; Nikolaiev, L. (7БЦ, 2023)
  Книга «Технології тренінгу: улюблений «складний» учасник» є практичним посібником, спрямованим на тренерів-професіоналів та початківців, які працюють з групами, що включають «складних» учасників. «Складні» учасники – ...
 • Ніколаєв, Л. О.; Nikolaiev, L.; Федченко, О. В.; Fedchenko, О. (Талком, 2019)
  У методичних рекомендаціях представлений матеріал у вигляді системи занять дітей з батьками, які структуровано у відповідності з ключовими аспектами психологічного розвитку дітей раннього віку. У збірнику методичних ...
 • Мартинюк, А. К.; Martyniuk, А. (Домбровська Я. М., 2023)
  У навчальному посібнику розкрито проблему формування диригентсько- хорової виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Розглянуто диригентсько-хорову виконавську майстерність як освітній компонент, ...
 • Ніколаєв, Л. О.; Nikolaiev, L. (7БЦ, 2023)
  У навчальному посібнику розкрито сутність і значення тренінгової діяльності психолога, сутність психологічного тренінгу, особистість і діяльність ведучого тренінгової групи, його функції, розкрито основні етапи створення ...
 • Unknown author (Р. О. Маслаков, 2023)
  Книга «Тренінгові вправи для початківців і професіоналів» створена для то- го, щоб допомогти тренерам, що починають свою професійну діяльність, бу- ти максимально ефективними у своїй роботі та розширити арсенал корисних ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Ericheva, Т.; Палієнко, О. А.; Palienko, О. (2022)
  Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для вищих закладів освіти. У ньому висвітлені правові та організаційні питання безпеки ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Ericheva, T.; Палієнко, О. А.; Palienko, O. (2022)
  Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для вищих закладів освіти. У ньому висвітлені правові та організаційні питання безпеки ...
 • Пархоменко-Куцевіл, О. І.; Parkhomenko-Kutsevil, О.; Сурай, І. Г.; Surai, І.; Аль-Атті, І. В.; Al-Atti, І. (Рута, 2021)
  У навчальному посібнику проаналізовано основні аспекти розвитку реформ в Україні, виокремленні сучасні світові моделі розвитку системи публічного управління, визначені пріоритети реформування української системи публічного ...
 • Пархоменко-Куцевіл, О. І.; Parkhomenko-Kutsevil, О.; Гбур, З. В.; Gbur, Z. (Рута, 2021)
  У монографії проаналізовано основні механізми формування кадрового потенціалу системи публічної служби, визначені основні поняття, проаналізовані нормативно-правові засади формування кадрового потенціалу системи публічної ...
 • Танана, С.; Tanana, S. (КВС, 2023)
  The training manual is aimed at teaching foreign language communication in English in the service sector. The manual is intended for students of the specialty 015 Professional education (Service Sector), who intend to ...
 • Носаченко, В. М.; Nosachenko, V.; Розсоха, А. П.; Rozsokha, А. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  У посібнику для майбутнього доктора філософії вміщено нормативно-правові документи та державні нормативні акти, що регламентують освітню та науково-технічну діяльність у закладах вищої освіти на третьому освітньому рівні ...
 • Куйбіда, В. В.; Kuibida, V.; Коханець, П. П.; Kokhanets, P.; Лопатинська, В. В.; Lopatynska, L. (Майдаченко І. С., 2021)
  У посібнику розглянуто проблеми, які пов’язані з нейроцитоендокринологічними аспектами фізичної активності людини. Значну увагу приділено особливостям будови, функціонування, відновлення різних типів м’язових волокон, ...
 • Шапран, О. І.; Shapran, О.; Хомич, Г.; Khomych, H. (Домбровська Я. М., 2023)
  У навчально-методичному посібнику подано курс лекцій з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної педагогіки і психології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, систему практичних занять із базових тем, ...
 • Потапенко, О. І.; Potapenko, О. (Майдаченко І. С., 2022)
  Дана книга є продовженням серії робіт відомого вченого (серія «Бібліотека посвячених духовної еліти»), книги якого без відома та дозволу продають зарубіжні інтернетвидання. Унікальність роботи полягає в тому, що філолог ...
 • Калюжка, Н. С.; Kaliuzhka, N. (Гуляєва В. М., 2022)
  Навчально-методичний посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Етика професійного і ділового спілкування», короткий лекційний курс, плани практичних занять, тестові завдання та завдання для самостійної роботи ...
 • Unknown author (Міленіум, 2021)
  Монографію присвячено питанню дитинства як соціально-культурного феномену, проблемам соціалізації особистості та статево-рольової соціалізації на етапі дошкільного дитинства. Також у монографії представлено сутність та ...
 • Кравченко, Т. П.; Kravchenko T, T. (Домбровська Я. М., 2021)
  У посібнику розкривається сутність, мета, завдання психології фізичного виховання як галузі психологічної науки. Розглядаються різноманітні аспекти професійної діяльності вчителя фізичної культури та особливості розвитку ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2021)
  У навчально-методичному посібнику подаються тематичний план, сітка годин і робоча програма з курсу «Соціальні комунікації» відповідно до програми для здобувачів освіти вищих навчальних закладів та вимог Міністерства освіти ...

View more